VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO OBJEDNATELE SLUŽEB UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH NA FELDEN RANCHI

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) ubytování v apartmánech na Felden ranchi upravují vzájemný smluvní vztah mezi:
společností ANFRI TRADE s.r.o. Se sídlem: Pole 7, Jablonné v Podještědí, 47125, IČO:05538530 (dále jen provozovatelem) a klientem: fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v ubytovacím zařízení jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

 1. Klient si objednává služby v ubytovacím zařízení požadavkem na rezervaci, kterou podává ubytovacímu zařízení přes rezervační systém na internetových stránkách.Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku na rezervaci jsou:
  termín čerpání služeb, jméno a příjmení klienta, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČO, DIČ. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovací zařízení pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovacím zařízením a klientem. Předané osobní údaje budou zpracovány v souladu z čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Po závazném požadavku na rezervaci (tj. Po zaplacení částky za ubytování) je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky na závaznou rezervaci ubytovací zařízení vzniká mezi klientem a ubytovacím zařízením smluvní vztah. Ubytovací zařízení se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené na rezervaci (včetně osob s ním ubytovaných v apartmánu), kterou klient podal a ubytovací zařízení potvrdilo.

II. Práva a povinnosti klienta

 1. Klient má právo být dostatečně a úplně informován ubytovacím zařízením o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně; na řádné poskytnutí jím objednaných, ubytovacím zařízení potvrzených (zaplacených) služeb.
 2. Klient má právo využít v rezervovaném termínu nabízené služby ubytovacího zařízení v plném rozsahu své rezervace.
 3. Klient je povinen úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky na rezervaci; zaplatit ubytovacímu zařízení v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt dle konkrétních podmínek objednávky. Pečlivě překontrolovat ubytovacím zařízením vystavené potvrzení o pobytu (klientovi zaslán e-mail) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti ubytovací zařízení neprodleně kontaktovat telefonicky či mailem.
 4. Klient je povinen během pobytu respektovat provozní řád ubytovacího zařízení.

III. Povinnosti ubytovacího zařízení

 1. Ubytovací zařízení je povinno poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám a potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

 1. Ceny služeb poskytovaných ubytovacím zařízením jsou uvedeny na www.feldenranch.cz . Klientovi bude po vytvoření rezervace zaslán informační email s podklady k platbě. Po zaplacení bude klientovi zaslán informační email o potvrzení platby.
 2. Klient je povinen platbu uhradit dle pokynů.
 3. Klient je povinen při příjezdu zaplatit zálohu na elektřinu v hotovosti.

V. Potvrzení pobytu

 1. K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené ubytovacím zařízením (emailem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů uvedených na potvrzení. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti nás klient kontaktuje telefonicky či emailem.

VI. Nástup

 1. Při nástupu se klient ohlašuje telefonicky hodinu před příjezdem. Při příjezdu se domluví s personálem ubytovacího zařízení, prokáže se občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Po splnění výše uvedeného personál klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu, či k jiným objednaným službám.

VII. Stornovací podmínky

 1. Storno podmínky jsou nedílnou součástí obchodní smlouvy mezi klientem a ubytovacím zařízením.
 2. Klient nemůže kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzeného rezervačního požadavku. Storno rezervace není možná. Zaplacený termín pobytu lze pouze přepsat na jinou osobu či subjekt navržený klientem.
 3. Provozovatel může odstoupit od této smlouvy v případě technických překážek. V tomto případě bude klientovi vrácena celá již uhrazená platba za pobyt zpět na jeho bankovní účet. Další vzniklé náklady spojené se stornem nelze nárokovat.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 21.11.2022.